Pride 2020 2020 Pride, Private Collection

Private Collection: 2020, Tishman Speyer Offices, 1875 Eye Street NW, Washington DC